Ordre del dia i resultat de les votacions

 

*Cal comentar, pel que fa al còmput de vots, que dos regidors es van absentar justificadament (1 de LFI i 1 del PSC), un regidor de LFI va incorporar-se al ple al punt 3, també per causa justificada.

 

1. Aprovar els esborranys de les actes de sessions anteriors

S’aprova per unanimitat.

 

2. Proposta d’aprovació inicial del conveni urbanístic en relació amb la unitat d’actuació 15 “can Batllori” del terme municipal de les Franqueses del Vallès

S’aprova amb 13 vots a favor i 1 abstenció.

 

3. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’article 103 de les normes urbanístiques del text refós de la revisió del Pla general d’ordenació urbana del terme municipal de les Franqueses del Vallès

Aquest punt fa referència a les places d’aparcament.

S’aprova amb 11 vots a favor (entre els quals el de LFI), 3 en contra i 1 abstenció.

 

4. Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual de l’article 248 de les normes urbanístiques de la revisió del Pla general d’ordenació urbana del terme municipal de les Franqueses del Vallès

S’aprova amb 9 vots a favor i 6 en contra (entre els quals LFI).

 

5. Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual de la revisió del Pla general d’ordenació de les Franqueses del Vallès i dels planejaments derivats de desenvolupament industrial del municipi de les Franqueses del Vallès

S’aprova amb 9 vots a favor i 6 en contra (entre els quals LFI).

(Vegeu l’exposició detallada del tema en article a part en aquest blog.)

 

6. Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació municipal de les Franqueses del Vallès, al solar situat a la carretera de Cànoves, en el tram comprès entre el carrer Céllecs i el passatge Joan Pau II

S’aprova amb 10 vots a favor, 3 en contra i 2 abstencions (entre les quals LFI).

 

7. Moció en relació amb l’avantprojecte de llei de demarcació i de planta

Es tracta d’una moció de rebuig de l’avantprojecte de llei que el govern espanyol vol tirar endavant per reformar l’Administració de justícia i el registre civil, i a favor que es continuï desenvolupant l’activitat judicial en els jutjats de Granollers, i que es mantinguin els jutjats de pau i les agrupacions del partit judicial de Granollers.

S’aprova amb 14 vots a favor (entre els qual LFI) i 1 en contra.

 

8. Moció en relació als immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses

S’admeten unes esmenes de LFI per recuperar l’esperit de la moció de la PAH (vegeu-ne informació més detallada en article a part en aquest blog).

S’aprova per unanimitat de 15 vots a favor.

 

9. Moció que presenta el grup municipal Convergència per les Franqueses sobre la gestió del complex esportiu municipal

No s’aprova: 3 vots a favor, 9 vots en contra i 3 abstencions (entre les quals LFI).

 

10. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya en defensa del dret de les dones a decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs

S’admet l’esmena de LFI per demanar que s’inclogui la informació afectivosexual en l’educació pública.

S’aprova amb 14 vots a favor (entre els quals LFI) i 1 abstenció.

 

11. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per manifestar el suport a l’anunci de la convocatòria d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya

S’aprova amb 11 vots a favor (entre els quals LFI) i 4 en contra.

 

12. Mocions, precs i preguntes

LFI planteja les següents preguntes i precs:

1) Demana la millora de la recollida dels contenidors de selectiva i dels trastos vells voluminosos.

2) Demana la construcció de “pipicans” i més pressió sobre els propietaris de gossos que no en recullen les deposicions.

3) Demana que l’alcalde tracti igual els regidors de l’oposició que els del govern, pel que fa al torn de paraula i moderació.

Rebem les respostes següents:

1) Es comunicarà el problema al servei, però s’apunta un possible incivisme en alguns casos.

2) L’Ajuntament té “pipicans” en projecte; també s’augmentarà la pressió sancionadora als incívics.

3) L’alcalde assegura que actua imparcialment.

 

 

 

Recordem als ciutadans i ciutadanes que les actes dels plens son públiques i es poden consultar al web municipal.

Si voleu plantejar qualsevol pregunta, no dubteu a posar-vos en contacte amb Les Franqueses Imagina.