Comunicat de premsa:
LES FRANQUESES IMAGINA PROMOU LA CONVOCATÒRIA D’UN PLE EXTRAORDINARI MONOGRÀFIC SOBRE EL SECTOR N

Aquest dimarts, els regidors de Les Franqueses Imagina (LFI), juntament amb els regidors de CpF, ERC i el regidor no adscrit Esteve Ribalta, hem registrat una instància on demanem a l’alcalde la convocatòria d’un ple extraordinari, monogràfic, per debatre la situació actual i futura del sector N (ctra. de Cardedeu).

Després que el govern, en bloc, votés en contra de la moció presentada per LFI en el darrer Ple en la qual s’instava el govern a convocar un ple extraordinari per debatre la situació actual i futura del sector N, els regidors de LFI, davant l’opacitat amb què l’equip de govern (CiU, PSC, PP i UPLF) du aquest projecte, ens hem vist en l’obligació de promoure i demanar la convocatòria d’aquest ple extraordinari.

D’acord amb el que disposa l’article 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 27 del Reglament orgànic municipal, l’alcalde ha de convocar un ple extraordinari si ho sol·licita la quarta part, com a mínim, del nombre legal de membres de la corporació.

Així doncs, en un termini màxim de 15 dies l’alcalde, Francesc Colomé, ha de convocar aquest ple extraordinari amb el següent ordre del dia, que s’explicita en la instància:

1. Donar compte, per part del regidor d’urbanisme, de la situació actual del sector N.
2. Donar compte, per part del regidor d’urbanisme, del projecte actual amb què es vol urbanitzar el sector N.
3. Donar compte, per part del regidor d’urbanisme, de l’estat de les negociacions amb els propietaris afectats per la urbanització del sector N.
4. Aportacions i suggeriments de millora, per part dels regidors, de la situació actual i del futur del sector N.