Quan:
30 de octubre de 2014 @ 20:00 – 23:00
2014-10-30T20:00:00+01:00
2014-10-30T23:00:00+01:00
On:
Ajuntament de les Franqueses del Vallès

OBJECTE DE LA SESSIÓ-ORDRE DEL DIA 

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 823/2014, DE 23 DE SETEMBRE, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR L’HORA DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2015

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A LA CANCEL·LACIÓ D’OPERACIONS DE PRÈSTEC FORMALITZADES D’ACORD AMB ELS REIALS DECRETS 4/2012, 4/2013 I 8/2013

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES PER A L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE REINTEGRAMENT DELS SALDOS DEUTORS RESULTANTS A CÀRREC DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EN LES LIQUIDACIONS DEFINITIVES DE LA PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L’ESTAT DELS ANYS 2008 I 2009, EN EL MARC DEL REIAL DECRET LLEI 12/2014

7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL DESDOBLAMENT DE LA LÍNIA FÈRRIA R-3

8.-  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN RELACIÓ A LA DEFENSA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2010, DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I DE LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER SOL·LICITAR AL MINISTERIO DE FOMENTO I A LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA SUPRESSIÓ DE L’AFECTACIÓ PRODUÏDA PELS TRAÇATS DE L’AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA (QUART CINTURÓ) A LES FINQUES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA EN RELACIÓ A L’EMPRESA BLACKCROSS, SL

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOL·LICITANT UN PLE EXTRAORDINARI I MONOGRÀFIC SOBRE EL SECTOR N

12.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES