Quan:
27 de febrer de 2014 @ 20:00 – 23:00
2014-02-27T20:00:00+01:00
2014-02-27T23:00:00+01:00
On:
Ajuntament de les Franqueses del Vallès

OBJECTE DE LA SESSIÓ-ORDRE DEL DIA

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 112/2014, DE 12 DE FEBRER, EN QUÈ ES RESOL DEIXAR SENSE EFECTE EL DECRET NÚM. 1082/2013, DE 29 D’OCTUBRE, I ESTABLIR QUE S’ASSIGNA A LA REGIDORA VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ LA DIRECCIÓ POLÍTICA DE L’ÀREA D’OBRES I SERVEIS AIXÍ COM LES COMPETÈNCIES SANCIONADORES DELEGADES MITJANÇANT DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 596/2011, DE 27 DE JUNY

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2013

4.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2013

5.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT I PATRONATS MUNICIPALS A 31 DE DESEMBRE DE 2013, EN COMPLIMENT DE L’ORDRE HAP/2105/2012, D’1 D’OCTUBRE, DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ TRIMESTRAL, PREVIST A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ CAUTELAR DURANT L’ANY 2014 DE LA LIQUIDACIÓ DE LES PLUSVÀLUES ALS AFECTATS PER PROCESSOS DE DESNONAMENT D’HABITATGES DE PRIMERA RESIDÈNCIA

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER LA RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC, CONFIRMACIÓ I CLARIFICACIÓ DE L’ABAST D’ANTERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT D’ADOPCIÓ DE LA BANDERA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCAL LOCALRET

10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD PER A LA CESSIÓ DEL TRAM DE LA CARRETERA C-251, COMPRÈS ENTRE ELS PUNTS KM 1,250 I 1,700 D’AQUEST TERME MUNICIPAL

12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRIMER PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, CANOVELLES, LES FRANQUESES DEL VALLÈS, LA ROCA DEL VALLÈS, L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT SAGALÉS, SA, AIXÍ COM L’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE L’ESMENTAT CONVENI PER AL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L’1 DE GENER I EL 31 DE DESEMBRE DE 2014

13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ A LA SENYERA EN EL MONUMENT EN RECORD DELS FETS DEL 1714 DEL NOSTRE MUNICIPI

15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL MANTENIMENT DE LA TANCA DE PROTECCIÓ DE LA VIA DEL FERROCARRIL DE BARCELONA-PORTBOU

16.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA DE REBUIG A LA PUJADA TARIFÀRIA DE L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

17.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA DE SUPORT ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE PANRICO DE SANTA PERPETUA DE LA MOGODA

18.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES ‘SIGNA UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA’

19.- RENÚNCIA DEL REGIDOR SENYOR FERRAN GONTÁN DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA

20.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES