Agenda

març
27
dj.
Ple Ordinari @ Ajuntament de les Franqueses del Vallès
març 27 @ 20:00 – 23:00
abr.
24
dj.
Ple Ordinari @ Ajuntament de les Franqueses del Vallès
abr. 24 @ 20:00 – 23:00

EL PLE DE L’AJUNTAMENT, ha de reunir-se a la sala d’actes de la casa consistorial el dia 24 d’abril de 2014, a les vuit de la tarda, per tal de celebrar sessió ordinària, de primera convocatòria, per tractar dels assumptes que es relacionen al peu d’aquest escrit.

US CONVOCO amb la necessària anticipació, advertint-vos que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada, que en tot cas, haureu de comunicar abans de la data de la sessió.

LES FRANQUESES DEL VALLÈS, 15 d’abril de 2014

Francesc Colomé i Tenas

ALCALDE

OBJECTE DE LA SESSIÓ-ORDRE DEL DIA

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 275/2014, DE 28 DE MARÇ, EN QUÈ ES RESOL APROVAR EL MARC PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI DELS EXERCICIS 2015-2017

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 263/2014, DE 28 DE MARÇ, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR EL DIA DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

4.- APROVAR INICIALMENT LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER A L’EDUCACIÓ ESCOLAR DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

5.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 248 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES CORRESPONENTS A LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

6.- MOCIÓ RELATIVA A LA DECLARACIÓ “35 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS AL SERVEI DE LA CIUTADANIA”

7.- MOCIÓ PER A DECLARAR LES FRANQUESES DEL VALLÈS LOCALITAT LLIURE DE CIRCS AMB ANIMALS SALVATGES

8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE L’ESCOLA CAMINS

9.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

set.
25
dj.
Ple Ordinari @ Ajuntament de les Franqueses del Vallès
set. 25 @ 20:00 – 23:00
març
26
dj.
Ple Ordinari @ Ajuntament de les Franqueses del Vallès
març 26 @ 20:00 – 23:00