Agenda

oct.
10
dv.
36èna assemblea LFI @ SEU DEL CONSELL DE POBLE DE CORRÓ D'AMUNT
oct. 10 @ 19:30 – 22:30

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació acta anterior
2. PRESENTACIÓ dades enquestes i Programa Marc eleccions municipals 2015 .Procés elaboració Programa i equips de treball.
3. Presentació dades econòmiques i proposta de local.
4. Presentació temporalització del curs
5. Proposta formació equip Espai Imagina.
6. Presentació web pressupostos: http://ocmlesfranqueses.hol.es/

Tanmateix aprofitem per demanar-vos la confirmació o que excuseu la vostra assistència i per recordar-vos que al Capítol II, articles 5, 6 i 7 dels Estatuts de l’ Associació , que estan a la disposició de qualsevol soci o persona interessada, es regulen els drets i els deures dels socis de la mateixa.

oct.
30
dj.
Ple Ordinari @ Ajuntament de les Franqueses del Vallès
oct. 30 @ 20:00 – 23:00

OBJECTE DE LA SESSIÓ-ORDRE DEL DIA 

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 823/2014, DE 23 DE SETEMBRE, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR L’HORA DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2015

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A LA CANCEL·LACIÓ D’OPERACIONS DE PRÈSTEC FORMALITZADES D’ACORD AMB ELS REIALS DECRETS 4/2012, 4/2013 I 8/2013

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES PER A L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE REINTEGRAMENT DELS SALDOS DEUTORS RESULTANTS A CÀRREC DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EN LES LIQUIDACIONS DEFINITIVES DE LA PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L’ESTAT DELS ANYS 2008 I 2009, EN EL MARC DEL REIAL DECRET LLEI 12/2014

7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL DESDOBLAMENT DE LA LÍNIA FÈRRIA R-3

8.-  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN RELACIÓ A LA DEFENSA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2010, DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I DE LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER SOL·LICITAR AL MINISTERIO DE FOMENTO I A LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA SUPRESSIÓ DE L’AFECTACIÓ PRODUÏDA PELS TRAÇATS DE L’AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA (QUART CINTURÓ) A LES FINQUES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA EN RELACIÓ A L’EMPRESA BLACKCROSS, SL

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOL·LICITANT UN PLE EXTRAORDINARI I MONOGRÀFIC SOBRE EL SECTOR N

12.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

nov.
20
dj.
Ple extraordinari debat sector N (convocat pels grups de l’oposició)
nov. 20 @ 16:00 – 18:00

Ordre del dia:

1-Donar compte per part del regidor d’urbanisme de la situació actual del sector N.
2-Donar compte per part del regidor d’urbanisme del projecte actual amb la que es vol urbanitzar el sector N.
3-Donar compte per part del regidor d’urbanisme de l’estat de les negociacions amb els propietaris afectats per la urbanització del sector N.
4-Aportacions, suggeriments de millora, per part dels regidors, a la situació actual i del futur del sector N.

Ple extraordinari Pla Parcial sector N
nov. 20 @ 18:00 – 19:00

OBJECTE DE LA SESSIÓ-ORDRE DEL DIA:
 
ÚNIC.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR N (CARRETERA DE CARDEDEU) DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

nov.
24
dl.
Consell de Poble de Corró d’Amunt @ Seu Consell de Poble de Corró d'Amunt
nov. 24 @ 20:00 – 22:00
nov.
27
dj.
Ple Ordinari novembre @ Ajuntament de les Franqueses del Vallès
nov. 27 @ 20:00 – 23:00

OBJECTE DE LA SESSIÓ-ORDRE DEL DIA

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS AMB REFERÈNCIA A L’1 DE GENER DE 2014

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT DELS EXERCICIS CORRESPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2014 DE L’AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EN EL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014

5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE LA LLICÈNCIA ESPORTIVA ESPANYOLA ÚNICA

6.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

nov.
28
dv.
37ena Assemblea ordinària LFI
nov. 28 @ 19:00 – 22:00
des.
2
dt.
Presentació de l’Observatori Ciutadà Municipal (OCM) a les Franqueses
des. 2 @ 19:30 – 20:30

L’Observatori Ciutadà Municipal de les Franqueses és una eina que posa a l’abast de tothom els conceptes bàsics que ordenen els pressupostos municipals; perquè es tracta d’un coneixement necessari a l’hora de reflexionar de manera crítica i elaborar propostes alternatives fonamentades.

La manera com es gasten els diners públics (del primer a l’últim euro) és la concreció d’unes prioritats que deriven d’una concepció de la vida i la societat; i són, per tant, el reflex d’unes determinades opcions polítiques.

Ens agradaria comptar amb la seva presència, però si no pot assistir, ho podrà seguir en directe mitjançant les xarxes socials Twitter (@LFImagina) o Facebook

Josep Flores
President
Les Franqueses Imagina Associació de Participació i Debat Polític

des.
18
dj.
Ple Ordinari @ Ajuntament de les Franqueses del Vallès
des. 18 @ 20:00 – 23:00
des.
22
dl.
Ple extraordinari OOFF
des. 22 @ 16:00 – 18:00

OBJECTE DE LA SESSIÓ-ORDRE DEL DIA

1.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ACORDS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2015, ADOPTATS EN SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2014

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ DELS ELEMENTS COMUNS DELS EDIFICIS INCLOSOS DINS DE L’ÀMBIT DELIMITAT PEL PLA DE BARRIS DE BELLAVISTA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I DEL SEU ANNEX AMB LES BASES REGULADORES