Agenda

febr.
24
dl.
Reunió extraordinària plenària Consell de Poble Corró d’Amunt @ Seu Consell de Poble de Corró d'Amunt
febr. 24 @ 20:00 – 22:00

OBJECTE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA-ORDRE DEL DIA

1-INFORMACIÓ PAVIMENTACIÓ CAMÍ CAN CABEÇA
(Amb l’assistència del tècnic de l’empresa adjudicatària, Abolafio Construccions, i del tècnic de l’àrea d’Obres i Serveis de l’ajuntament)

2-INFORMACIÓ NOVA CONCESSIÓ MANTENIMENT DELS CAMINS

febr.
25
dt.
Roda de premsa de comiat @ Sala de Plens Ajuntament de les Franqueses
febr. 25 @ 17:00 – 18:00
febr.
27
dj.
Ple Ordinari @ Ajuntament de les Franqueses del Vallès
febr. 27 @ 20:00 – 23:00

OBJECTE DE LA SESSIÓ-ORDRE DEL DIA

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 112/2014, DE 12 DE FEBRER, EN QUÈ ES RESOL DEIXAR SENSE EFECTE EL DECRET NÚM. 1082/2013, DE 29 D’OCTUBRE, I ESTABLIR QUE S’ASSIGNA A LA REGIDORA VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ LA DIRECCIÓ POLÍTICA DE L’ÀREA D’OBRES I SERVEIS AIXÍ COM LES COMPETÈNCIES SANCIONADORES DELEGADES MITJANÇANT DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 596/2011, DE 27 DE JUNY

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2013

4.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2013

5.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT I PATRONATS MUNICIPALS A 31 DE DESEMBRE DE 2013, EN COMPLIMENT DE L’ORDRE HAP/2105/2012, D’1 D’OCTUBRE, DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ TRIMESTRAL, PREVIST A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ CAUTELAR DURANT L’ANY 2014 DE LA LIQUIDACIÓ DE LES PLUSVÀLUES ALS AFECTATS PER PROCESSOS DE DESNONAMENT D’HABITATGES DE PRIMERA RESIDÈNCIA

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER LA RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC, CONFIRMACIÓ I CLARIFICACIÓ DE L’ABAST D’ANTERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT D’ADOPCIÓ DE LA BANDERA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCAL LOCALRET

10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD PER A LA CESSIÓ DEL TRAM DE LA CARRETERA C-251, COMPRÈS ENTRE ELS PUNTS KM 1,250 I 1,700 D’AQUEST TERME MUNICIPAL

12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRIMER PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, CANOVELLES, LES FRANQUESES DEL VALLÈS, LA ROCA DEL VALLÈS, L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT SAGALÉS, SA, AIXÍ COM L’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE L’ESMENTAT CONVENI PER AL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L’1 DE GENER I EL 31 DE DESEMBRE DE 2014

13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ A LA SENYERA EN EL MONUMENT EN RECORD DELS FETS DEL 1714 DEL NOSTRE MUNICIPI

15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL MANTENIMENT DE LA TANCA DE PROTECCIÓ DE LA VIA DEL FERROCARRIL DE BARCELONA-PORTBOU

16.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA DE REBUIG A LA PUJADA TARIFÀRIA DE L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

17.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA DE SUPORT ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE PANRICO DE SANTA PERPETUA DE LA MOGODA

18.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES ‘SIGNA UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA’

19.- RENÚNCIA DEL REGIDOR SENYOR FERRAN GONTÁN DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA

20.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

març
1
ds.
ACTUA! Acció energètica de carrer @ Plaça de l'Espolsada
març 1 @ 12:00 – 14:00

Esteu cansats de dependre energèticament de corporacions abusives i de veure com es malgasten recursos energètics?

Hi ha una manera diferent de gestionar l’energia domèstica i l’energia de l’entorn, molt més saludable i econòmica.

Us proposem fer un pas endavant per fer realitat aquest canvi….

VINE I PARTICIPA EN AQUESTA ACCIÓ DE CARRER

març
22
ds.
Assemblea LFI @ Consell de Poble de Llerona
març 22 @ 16:30 – 20:30

Debat monogràfic objectius TOMB
Presentació planning equip campanya

març
27
dj.
Ple Ordinari @ Ajuntament de les Franqueses del Vallès
març 27 @ 20:00 – 23:00
març
31
dl.
Consell de Poble de Corró d’Amunt @ Seu Consell de Poble de Corró d'Amunt
març 31 @ 20:00 – 22:00
abr.
24
dj.
Ple Ordinari @ Ajuntament de les Franqueses del Vallès
abr. 24 @ 20:00 – 23:00

EL PLE DE L’AJUNTAMENT, ha de reunir-se a la sala d’actes de la casa consistorial el dia 24 d’abril de 2014, a les vuit de la tarda, per tal de celebrar sessió ordinària, de primera convocatòria, per tractar dels assumptes que es relacionen al peu d’aquest escrit.

US CONVOCO amb la necessària anticipació, advertint-vos que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada, que en tot cas, haureu de comunicar abans de la data de la sessió.

LES FRANQUESES DEL VALLÈS, 15 d’abril de 2014

Francesc Colomé i Tenas

ALCALDE

OBJECTE DE LA SESSIÓ-ORDRE DEL DIA

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 275/2014, DE 28 DE MARÇ, EN QUÈ ES RESOL APROVAR EL MARC PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI DELS EXERCICIS 2015-2017

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 263/2014, DE 28 DE MARÇ, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR EL DIA DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

4.- APROVAR INICIALMENT LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER A L’EDUCACIÓ ESCOLAR DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

5.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 248 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES CORRESPONENTS A LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

6.- MOCIÓ RELATIVA A LA DECLARACIÓ “35 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS AL SERVEI DE LA CIUTADANIA”

7.- MOCIÓ PER A DECLARAR LES FRANQUESES DEL VALLÈS LOCALITAT LLIURE DE CIRCS AMB ANIMALS SALVATGES

8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE L’ESCOLA CAMINS

9.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

abr.
28
dl.
Ple extraordinari @ Ajuntament de les Franqueses
abr. 28 @ 12:00 – 13:00
abr.
29
dt.
ACTUA! Xerrada-Conversa “Territori”
abr. 29 @ 21:00 – 23:00

Ponents: Oriol Nel·lo i Agàpit Borràs