Agenda

febr.
28
dj.
Ple Ordinari @ Ajuntament de les Franqueses del Vallès
febr. 28 @ 20:00 – 23:00
març
25
dl.
Consell de Poble de Corró d’Amunt @ Seu Consell de Poble de Corró d'Amunt
març 25 @ 20:30 – 22:30
març
28
dj.
Ple Ordinari @ Ajuntament de les Franqueses del Vallès
març 28 @ 20:00 – 23:00
abr.
25
dj.
Ple Ordinari @ Ajuntament de les Franqueses del Vallès
abr. 25 @ 20:00 – 23:00
maig
27
dl.
Consell de Poble de Corró d’Amunt @ Seu Consell de Poble de Corró d'Amunt
maig 27 @ 20:30 – 22:30
maig
30
dj.
Ple Ordinari @ Ajuntament de les Franqueses del Vallès
maig 30 @ 20:00 – 23:00
juny
27
dj.
Ple Ordinari @ Ajuntament de les Franqueses del Vallès
juny 27 @ 20:00 – 23:00
jul.
25
dj.
Ple Ordinari @ Ajuntament de les Franqueses del Vallès
jul. 25 @ 20:00 – 23:00
jul.
29
dl.
Consell de Poble de Corró d’Amunt @ Seu Consell de Poble
jul. 29 @ 20:30 – 22:30
set.
26
dj.
Ple Ordinari @ Ajuntament de les Franqueses del Vallès
set. 26 @ 20:00 – 23:00

OBJECTE DE LA SESSIÓ-ORDRE DEL DIA
1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR
2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 882/2013, DE
DATA 6 DE SETEMBRE, MODIFICANT EL DIA DE CELEBRACIÓ DE LES
SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL
REGIDOR D’URBANISME
4.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT I PATRONATS MUNICIPALS A 30 DE JUNY DE 2013, EN
COMPLIMENT DE L’ORDRE HAP/2105/2012, D’1 D’OCTUBRE, DE
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ TRIMESTRAL PREVIST A LA LLEI
ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I
SOSTENIBILITAT FINANCERA
5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT
DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT DE L’AJUNTAMENT,
PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS DEL SEGON TRIMESTRE DE
L’EXERCICI 2013
6.- APROVAR EL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A L’ANY DE 2014
7.- APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL
D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS
8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER
LES FRANQUESES SOBRE LES MILLORES DE SEGURETAT A LA RONDA
SUD DE GRANOLLERS
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA EN SUPORT A LA VAGA INDEFINIDA I
DE LES REIVINDICACIONS DELS DOCENTS DE LES ILLES BALEARS
10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES
IMAGINA PER GARANTIR ELS TRES ÀPATS AL DIA A TOTS ELS
INFANTS EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT TOTS ELS DIES DE L’ANY
11.- PRECS, PREGUNTES I MOCIONS